برگزاری بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی برگزاری بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی

برگزاری بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی ، . نشانی وبگاه جشنواره  : www.khwarizmi.ir می‌باشد. لازم به ذکر است مهلت ثبت نام الکترونیکی در بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی پایان تیر ماه 1399 و مهلت ثبت نام الکترونیکی در سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی پایان شهریور  1399می‌باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر