یکشنبه 21 دی 1399 برگزاری سومین همایش بین المللی جوانان انجمن جهانی حفاظت خاک و آب 2021 برگزاری سومین همایش بین المللی جوانان انجمن جهانی حفاظت خاک و آب 2021 با موضوع اصلی Soil and Water Conservation under changing Environments در تاریخ 16 الی 31 اردیبهشت  1400  توسط انجمن جهانی حفاظت آب و خاک (WASWAC)
سایت همایش: http://iyfswc.modares.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر