یکشنبه 21 دی 1399 برگزاری اولین همایش ملی یادگیری سیار، ازنظر تا عمل در تاریخ 29 و 30 بهمن 1399 برگزاری اولین همایش ملی "یادگیری سیار، ازنظر تا عمل" در تاریخ 29 و 30 بهمن 1399
سایت همایش: http://mlearning.atu.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر