یکشنبه 1 مرداد 1402 اطلاعیه الزام تحویل اصل گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی اطلاعیه -از انتخاب واحد دانشجویانی که اصل گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی را به دانشگاه ارائه نداده اند جلوگیری خواهد شد .لذا حداکثر تا 4 مرداد ماه جهت تکمیل پرونده به بخش آموزش دانشگاه مراجعه نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر