سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور رونمایی شد سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور امروز در حاشیه جلسه هیات رئیسه در سازمان مرکزی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور در این جلسه با عنوان اینکه راه اندازی این سامانه، گامی بسیار مهم و ماندگار است، افزود: برند دانشگاه پیام نور بستر الکترونیکی است و از همین جهت جای خالی رسیدگی به مسائل فرهنگی و ورزشی دانشگاه بر این بستر احساس می شد و این سامانه در زمینه هماهنگی، شفافیت، مستندسازی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی بسیار راهگشاست.
وی سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور را همراستا با سامانه آموزشی گلستان دانست و اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه پیام نور باید بتوانند با فراغ بال همانطور که مسائل آموزشی خود را بر بستر الکترونیکی پیگیری می کنند، فعالیت ها و فرایندهای اداری فرهنگی خود را نیز از طریق این سامانه انجام دهند.  
دکتر زمانی اظهار داشت: این سامانه در بدو شروع ممکن است با چالش هایی همراه باشد اما می توان با اجرای فعالیت ها از طریق این سامانه و دریافت نظرات دانشجویان، کاستی ها و چالش ها را به فرصت تبدیل کرد.
 
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی:
تسهیل، تسریع و شفافیت در سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور

 
دکتر محمدهادی امین ناجی، تسهیل، تسریع و شفافیت در تمام فعالیت های فرهنگی دانشجویان را مهم ترین هدف سامانه جامع فرهنگی عنوان کرد و افزود: این سامانه در راستای این سه هدف مهم، به خوبی می تواند گزارشی جامع از فعالیت های فرهنگی دانشگاه ارائه دهد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور امروز در مراسم راه اندازی سامانه جامع فرهنگی افزود: کلیه قوانین و مقررات فرهنگی، کنشگران فرهنگی دانشگاه در حوزه های مختلف، فعالان دانشجویی در این سامانه تعریف شده اند و مبنای بهره مندی از این سامانه کد و شماره دانشجویی است.
وی با عنوان این سامانه جامع فرهنگی خدمات گسترده ای را به دانشجویان ارائه خواهد داد، افزود: در حال حاضر 85 تشکل، اطلاعات کارشناسان حوزه فرهنگی در سازمان، استانها و مراکز و واحدها در این سامانه به ثبت رسیده و هر لحظه اطلاعات به روز خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: سامانه جامع فرهنگی می تواند سامانه ای ماندگار و رو به صعود باشد که سیر گزارشات فرهنگی و فرایندها را برای دانشجویان تسهیل کرده و خدمات بسیار مطلوبی را ارائه کند.
 
مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه :
برگزاری انتخابات انجمن ها از طریق سامانه جامع فرهنگی

 
دکتر محمدی سامانه جامع فرهنگی را بهترین بستر برای برگزاری انتخابات انجمن ها عنوان کرد و اظهار داشت: خدمات فرهنگی در این سامانه با سهولت بیشتر و با حفظ شآن و منزلت دانشجویان انجام خواهد شد.
مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه با استفاده از این سامانه نظارت و ارزیابی بر فعالیت های فرهنگی در سطح کشور و رتبه بندی استانها به راحتی امکان پذیر است،  افزود: اطلاعات همه مراکز و واحدها در این سامانه بارگذاری شده و به زودی اطلاعات اعضای علمی برای انتخاب اساتید مشاور در انجمن ها و کانونها بارگذاری می شود.
وی یکی از چالش های حوزه فرهنگی را مستندسازی دانست و گفت: خوشبختانه با راه اندازی این سامانه می توانیم به سهولت مستند تمام فعالیت ها را داشته باشیم.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر