تاكيد بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت در نشست اعضا بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور جهرم ،با مدير عامل شركت كشت و صنعت گلدشت
دانشجويان بسيجي فعال و ايده پرداز حوزه اقتصاد و صنعت دانشگاه پيام نور جهرم، از منطقه شهرك صنعتي جهرم بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم در نشستي كه با مدير عامل شركت كشت و صنعت گلدشت جهرم با اعضا بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور جهرم برگزار شد، بر لزوم ارتباط مستمر و گسترده تر ميان دانشگاه و صنعت تاكيد شد. در اين جلسه جهت آگاهي يابي دانشجويان نو انديش نسبت به فرصت ها و زمينه هاي موجود در شهرك صنعتي قرار شد طي ارزيابي فني و جامع، پيشنهادات و ايده هاي ارزشمند اعضا بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور جهرم به مسئولين ذي ربط ارائه گردد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر