تغییر ساعت برگزاری برخی از آزمون های پایان ترم مراکز وواحدهای فارس  با توجه به درخواست های مکرر و به جهت مساعدت با دانشجویانی که دارای تداخل ساعت آزمون دروس عمومی با دروس دیگر بوده و همچنین جهت کم کردن بار سامانه برگزاری آزمون ها در استان فارس (vc.farspnu.ac.ir ) مقرر گردید همانند ترم گذشته *آزمون برخی دروس عمومی که در بازه زمانی ساعت  13.30 تا 20 می باشد به شرح ذیل تغییر نمایند.

1-     درس حفظ جزء 30 قرآن کریم  -  پنجشنبه2/10/1400 - ساعت 14.30 الی 15.30 
2-    اندیشه اسلامی2 - چهارشنبه 8/10/1400 - ساعت16 الی 17
3-    فارسی  - سه شنبه 14/10/1400 - ساعت 16 الی 17
4-    فرهنگ  وتمدن اسلام و ایران-  یکشنبه 19/10/1400 - ساعت 16 الی 17
5-    فلسفه اخلاق -  دوشنبه 20/10/1400 - ساعت 16 الی 17
6-    اخلاق اسلامی-  شنبه 25/10/1400- ساعت 16 الی 17
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر