ارتقاي عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور جهرم به مرتبه دانشياري در جلسه اخير هيات مميزه دانشگاه پيام نور ،دكتر محمدقناعيان عضو هيئت علمي رشته فيزيك استان فارس به مرتبه دانشياري ارتقا يافت.
دكتر عليرضا دل افكار دبير هيأت مميزه دانشگاه پيام نور از ارتقاي ۲ عضو علمي به مرتبه دانشياري و ۴ عضو علمي به مرتبه استادياري خبر داد و گفت: در جلسه اخير هيأت مميزه، دكتر محمد قناعتيان عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور جهرم در رشته فيزيك بنيادي و دكتر مريم لاريجاني عضو هيأت علمي مركز شهر ري در رشته علوم تربيتي (آموزش هاي محيط زيست) از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند.
دبير هيأت مميزه افزود: در اين جلسه ۴ عضو علمي نيز با تأييد مدارك فراغت از تحصيل و پرونده شان از مرتبه مربي به مرتبه استادياري ارتقاء يافتند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر