بازدید هیات نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی و دانشگاه پیام نور استان فارس از مرکز جهرم

هیات نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی و دانشگاه پیام نور استان فارس، جهت ارزیابی برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1401 از مرکز جهرم  بازید نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور جهرم  دکتر  بهروز حاجی رجبی نماینده هیات نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی به همراه حاج آقا دکتر محمدرضا رنجبر مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان فارس ،جهت ارزیابی برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی  1401 از جلسات امتحانی و روند برگزاری امتحانات مرکز جهرم  بازدید  نمودند .این هیئت ارزیابی  نکات لازم درخصوص هر چه بهتر برگزار شدن امتحانات را با مسئولین برگزاری امتحانات در میان گذاشتند .در این بازدید عملکرد کلی مرکز در حوزه امتحانات توسط تیم نظارتی، ارزیابی گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر