فراخوان جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری استعداد درخشان به شیوه استاد محور فراخوان جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری استعداد درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر نظام ایده ها و نیازها (نان) جهت پذیرش دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط استعداد درخشان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر