تمدید مجدد ثبت نمرات تشریحی نیمسال 4022
به گزارش روابط عمومی بر اساس درخواست های مکرر مهلت ثبت نمرات تشریحی نیمسال 4022 تا تاریخ 19 تیرماه 1403 تمدید شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر