اخبار مرکز جهرم
بازديد مدير نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام نور استان فارس از روند برگزاري آزمون هاي ترم تابستان1402 پيام نور جهرم
هئيت نظارت دانشگاه پيام نور استان فارس از روند برگزاري امتحانات پايان نيمسال تابستان 1402دانشگاه پيام نور جهرم بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور جهرم ، دكتر محمدرضا رنجبر مدير نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام نور استان فارس از روند برگزاري امتحانات پايان نيمسال تابستان دانشگاه پيام نور جهرم بازديد نمود. وي ضمن بررسي مكان برگزاري امتحانات از نزديك درجريان روند برگزاري آزمونهاي كتبي و الكترونيكي در اين دانشگاه قرار گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر